Vedtægter

 

Læs Stigsbjergby Vandværks Vedtægter her.

 

§1
Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er:

"Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk".

§2
Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere vand til forbrugerne.

§3

Kun ejendomme, hvis ejere har indtegnet sig som andelshavere, og har betalt for tilslutningen, kan modtage vand fra værket. Ønsker nogen sener at indtræde i selskabet, vil dette kunne ske efter bestyrelsens nærmer bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.

§4

Alle af vandværket bekostede dele, herunder røranlæg, tilhører vandværket. Medens vandværket vedligeholder alle dele ind til ejendommens grund, til og med stophanen, skal rørledningen på denne og i huset, vedligeholdes af andelshaveren.

Det er andelshaverens pligt at holde dækslet til stophanen synligt. Ingen forbruger må under nogen som helst forhold fortage ændringer eller rettelser egenmægtigt ved vandværkets dele.

Skulle der opstå fejl og mangler, må bestyrelsen, eller hvem man dertil har antaget, rette mulige fejl. Vandmålere leveres af vandværket og monteres på andelshaverens regning. Monteringen skal foretages af en autoriseret Vvs-installatør. Vedligeholdelse af vandmålere påhviler vandværket.

§5

Den til hovedean1ægget nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilket andelshaverne hæfter solidarisk, en for alle og alle for en. Indbyrdes hæfter de alle i lige forhold.

På bestyrelsens forlangende, er et medlem pligtig til at lade sin andel tinglyse.

Bestemmelsen om den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før andelsselskabets gæld er fuldt ud afviklet.

§6

Såfremt et medlem afgår ved døden, overgår hans/hendes rettigheder og forpligtelser til retmæssige arvinger. Ved ejendomssalg er sælgeren pligtigt til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans/hendes sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

Sker dette ikke, mister han/hun sin ret til andel i selskabets værdier, men han/hun hæfter fremdeles personligt for selskabets forpligtelser.

Selskabet har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den nye ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

§7

Samtlige årlige udgifter til forrentning og afdrag samt driftsudgifter pålignes i henhold til installationen en gang årligt

Vandafgiften opkræves halvårligt.

Såfremt medlemmet ikke har betalt den skyldige afgift til tiden, kan bestyrelsen uden yderligere varsel overgive fordringen til retslig inkasso med tillæg af yderligere omkostninger.

Bestyrelsen kan ligeledes træffe beslutning om at afbryde for vandtilførslen, som først bliver genoplukket når skyldige afgifter m.v. er fulgt indbetalt til vandværket.

§8

Selskabets interesser varetages af en bestyrelse bestående af 5 til 7 (fem til syv) medlemmer, der vælges med henholdsvis 2 (3) og 3 (4) medlemmer hvert andet år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved den årlige generalforsamling, på hvilke der også vælges mindst 1 evt. 2 bestyrelsessupplant (er).

Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, men er berettiget til at undslå sig genvalg.

Valget er bindende for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen forpligter selskabet i alle anliggender og er således berettiget til at afslutte retshandlinger på dets vegne, desuden underskrive enterprisekontrakt og lånedokument.

§9

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår en ad gangen efter tur. Genvalg kan finde sted og nægtes.

Regnskabsåret løber fra den 1. Januar. til den 31 .December..

§ 10

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar. kvartal.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel.

Intet forslag, som ikke er påført dagsordnen, kan komme til afgørelse, hvorfor forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse/dagsorden med indkomne forslag og det reviderede regnskab, skal Fremlægges på Vandværkes hjemmeside, kan også fås ved henvendelse til kasseren.

 

Alle afgørelser på en ordinær generalforsamling, træffes ved simpel stemmeflerhed.                             

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25% af medlemmerne begære det.

 

 

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dage, med angivelse af dagsordnen for den ekstraordinære generalforsamling.

Lovændring kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og mindst 75% stemmer derfor.

Når der på en generalforsamling, hvor halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, opnås 75% majoritet for lovændring, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der med simpel stemmeflerhed er beslutningsdygtige, uanset de fremmødets antal.

Stemmeret har enhver, der kan dokumentere sit medlemskab og har betalt alt forfalden afgift. Et medlem har kun en stemme, uanset antal af ejendomme eller parceller.

Der forlanges personligt fremmøde for at få stemmeret.

§ 11

Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser, og eventuelle vandskader på privat grund.

§ 12

Bestyrelsen har til enhver tid ret til at træffe beslutning om begrænsning i vandforbruget ud over det normale forbrug, herunder f.eks. havevandning.

Endvidere har bestyrelsen ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem:

a)      Såfremt dette ikke holder sin installation i orden.

b)      Såfremt dette ikke retligt betaler sine afgifter i henhold til § 7.

c)       I tilfælde af misbrug eller unødigt spild af vand.

d)      Ved overtrædelse af eventuelt havevandingsforbud.

Oplukning kan kun finde sted, når medlemmet fuldt ud til datoen har indbetalt sin skyld.

Udgiften til gen oplukning påhviler ligeledes medlemmet, og betalingen finder sted efter regningen, bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

Bestyrelsen eller dens befuldmægtige har uhindret adgang til at besigtige medlemmernes installation.

§ 13

Ved salg af byggegrunde eller deling af bestående ejendom, er den faktiske del at regne som ny ejendom.

I nye udstykningsområder, hvor vandværket har indført vandstik på hver parcel, skal der ved sammenlægning af flere parceller betales indskud til vandværket for hvert stik, uanset om der kun er behov for det ene.

§ 14

Den opkrævede vandafgift indsættes på en konto i en bank eller sparekasse til den bedst mulige forrentning, indtil der er brug for kapitalen.

Udtræk kan kun finde sted ved formandens eller kasserens underskrift.

Formanden giver fuldmagt til kassereren.

§ 15

Har et medlem overtrådt disse vedtægter, er det en selvfølge, at intet andet medlem må give adgang til værkets vand.

 

Sker det alligevel vil vedkommende blive pålagt en ekstra afgift. Bestyrelsen fastsætter størrelsen i hvert enkelt tilfæ1de.

§ 16

Sker der ændring i forbrugerens installation, der medfører en væsent1ig forøgelse af vandforbruget, er forbrugeren pligtig til at melde dette til bestyrelsen.

§ 17

I spørgsmålstilfælde vedtages den hurtige retsforfølgning i henhold til retsplejeloven kap. 41. Medlemmet er forpligtet til at udrede de dermed forbundene omkostninger.

§ 18


Tegningsret:
Bestyrelsen kan til enhver tid udvælge/give et bestyrelsesmedlem fuldmagt til at varetage foreningens konti.

 

 

 

Således ændret/vedtaget på
Ekstra ordinær Generalforsamlingen. Den. 27/4  -   2016


Bestyrelsen. 

 

Du kan hente vedtægterne her